ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

19 ธันวาคม 2553

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ

และเทคโนโลยีของวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

 

ข้อมูลพื้นฐาน     วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

          ตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่ที่ 7  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

          สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          จัดการเรียนการสอน  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 

            ข้อมูลบุคลากร 
                   ครู  และบคลากรทางการศึกษา  จำนวน  160 คน
                   นักเรียน  นักศึกษา  จำนวน  3,059 คน

ระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ


          วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  มีระบบการบริหารจัดการโดย      แบ่งเป็นโครงการสร้างบริหารงานต่างๆ  ดังรูป  ในส่วนที่เป็นระบบ  การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยก็จะเป็นหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  ซึ่งจะมีเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นปัจจุบัน  คือ  http://www.ts-tech.ac.th/     ส่วยระบบเครือข่าย  วิทยาลัยฯ มี  Server เอง  โดยบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมกับองค์การโทรศัพท์  ความเร็ว  6 Mb.  และมีห้องบริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน  1  ห้อง  จำนวน  40  เครื่องเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลในเวลาว่าง  และบริการสัญญาณไร้สาย (wireless) ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา  โดยมีระบบป้องกัน  (Authen) เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต  ตาม พรบ.การใช้คอมพิวเตอร์ ปี 2550
ระบบการบริหารงานบุคลากร
     ด้านระบบข้อมูลบุคลากร  ทางวิทยาลัยกำลังดำเนินการให้มีการใช้งานโปรแกรม  RMS  2007  ระบบบริหารจัดการบุคลากรซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์ในด้าน การเก็บข้อมูลสารสนเทศบุคลากรเป็นรายบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการลา  ประวัติการอบรม  ประวัติการรับเครื่องราชฯ  ข้อมูลผลงาน  ข้อมูลงานครูที่ปรึกษา  ข้อมูลรายวิชาที่สอน  ฯลฯ
ระบบข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา
     ระบบงานทะเบียนของวิทยาลัยฯ  อยู่ในฝ่ายบริหารทรัพยากร  ซึ่งทางวิทยาลัยฯ  ได้ใช้โปรแกรม  STD 2007  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งในโปรแกรมก็จัดเก็บข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ประวัติอย่างละเอียด  และมีข้อมูลการเรียนหลักสูตร  รายวิชา  และผลการเรียน  ฯลฯ
ระบบข้อมูลงานวิชาการ
     งานวิชากร  ของวิทยาลัยฯ มีงานที่เกี่ยวข้อง  คือ
                1.  งานหลักสูตร 
                2.  งานวัด และประเมินผล 
                3.  งานวิทยบริการ
                4.  งานทวิภาคี  (การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ)กำลังหาข้อมูลรายละเอียดมาเพิ่มเติม  ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น